top of page

Regulamin Terenu

dotyczy działki nr. 080302_5.0013.191/2 zwanych dalej Terenem,
zarządzanych przez Michała Maryniak zwanego dalej Zarządcą

 1. Wejście na Teren oznacza akceptację poniższego regulaminu.

 2. Wstęp na Teren jest wolny od opłat.

 3. Osoby niepełnoletnie mają prawo wstępu jedynie pod opieką
  osoby pełnoletniej.

 4. Osoby wchodzące na Teren ponoszą pełną odpowiedzialność
  za swoje bezpieczeństwo.

 5. Osoby wchodzące na Teren w pełni odpowiadają za swoje zachowanie
  i zaistniałe w jego efekcie sytuacje.

 6. Zarządca nie odpowiada za przedmioty pozostawione
  przez odwiedzających.

 7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zachowanie
  osób znajdujących się na Terenie.

 8. Za zgodą Zarządcy można rozpalić ognisko w miejscu
  do tego przeznaczonym.

 9. Palenie ogniska bez wiedzy Zarządcy skutkować będzie wezwaniem
  Straży Pożarnej i Policji.

 10. Zabrania się stosowania ognia otwartego w lesie.

 11. Osoby wywołujące zagrożenie pożarowe obciążane będą kosztami
  akcji gaśniczej.

 12. Zabrania się pozostawiania śmieci w obrębie Terenu i okolicy.

 13. Zarządca dostarcza specjalne worki na posegregowane odpadki.

 14. Zabrania się niszczeniai przywłaszczania mienia, pod groźbą odpowiedzialności karnej.

 15. Zachowania agresywne, bądź powszechnie uznawane za niestosowne,
  będą skutkować zakazem wstępu na Teren.

 16. Zarządca lub osoby działające z jego upoważnieniem, mogą nakazać opuszczenie Terenu bez podania przyczyny.

Batalion Zachód Paintball

bottom of page